1

Кіру

күздің бал

Күзбіздесебебал
Биылшақырдықарамастан
Чтобешкімкешікпедіқарамастан
Күзөтінішжасады.
Арамини-центриарақазанныңСОШкүздіңбалөтті.Миницентрабала-шағаларықойылымдардыкөргізді,өлең-жырларәңгімеледіәнойынныңтүрлібилеріжәнеконкурстарәнайттыБала-шағаларләззатпеналдымөзініңәке-шешелерініңжұрталдындасөйледі.